اخبار

درگاه امضای دیجیتال
اخبار

درگاه امضای دیجیتال «امضامی» فعال شد

درگاه امضای دیجیتال امضامی محصول شاکیلید، پس از راه‌اندازی سرویس امضای دیجیتال همراه در اپلیکیشن «امضامی» و گسترش سطح کاربری و ایجاد

امضای اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی
اخبار

سامانه ثبت من و راهکار امضامی

امکان استفاده از امضای الکترونیکی روی سامانه «ثبت من» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک

سامانه ثبت من
اخبار

همکاری مشترک سامانه ثبت من و امضامی

به گزارش پیوست، امکان استفاده از امضای الکترونیکی روی سامانه «ثبت من» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت