ویژگی سرویس امضامی برای کسب و کارها

 

جدول هزینه امضا:

تعداد امضا

بسته ۱ هزارتایی

بسته ۱۰ هزار‌تایی

بسته ۵۰ هزارتایی

بسته ۲۰۰ هزارتایی

بسته ۴۰۰ هزارتایی

قیمت هر امضا
در پکیج ( تومان)

۴۹۰۰

۲۹۰۰

۱۹۰۰

۹۵۰

۵۵۰

تعداد امضا در سال

قیمت هر امضا در پکیج

بر اساس مصرف

۵۰۰۰ تومان

بسته ۱ هزارتایی

۴۹۰۰ تومان

بسته ۱۰ هزاتایی

۲۹۰۰ تومان

بسته ۵۰ هزارتایی

۱۹۰۰ تومان

بسته ۲۰۰ هزارتایی

۹۵۰ تومان

بسته ۴۰۰ هزاتایی

۵۵۰ تومان