درخواست لغو و یا ابطال گواهی امضا (تنها برای گواهی های ثبت شده در امضامی)

با تکمیل و ارسال این فرم ، گواهی امضا دیجیتال شما که در سامانه امضامی ثبت شده است، لغو/ ابطال می‌شود.
نکته : در صورت لغو/ ابطال گواهی امضا دیجیتال و نیاز مجدد به دریافت گواهی می‌باییست فرایند ثبت نام ، احرازهویت و پرداخت مجددا انجام شود.