دسته بندی ها

راهنمای افزودن گواهی امضا به ویندوز و اپلیکیشن ادوبی

 دریافت گواهی الکترونیکی ریشه و مراکز میانی عام

 

ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﻪ آدرس

www.rca.gov.ir/2060.گواهی-مخزن.html

 

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و از قسمت مخزن، ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ گواهی های ذیل را دریافت می‌کنیم.

1)       مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه- ساختار 3G

2)       سطح دو مرکز مياني دولتي عام- ساختار G3

3)       سطح يک مرکز مياني دولتي عام- ساختار G3

شکل 1- مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه- ساختار 3G

ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، روﻳﻪ ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﻳﻨﺪوز ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

1.   ﻧﺼﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ دولتی ﺻﺪور ﮔﻮاهی اﻟﻜﺘﺮونیکی رﻳﺸﻪ

 

ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ:

1-1.گواهی مرکز ریشه

اﺑﺘﺪا روي ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ دابلﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮده و در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ 2) روي دﻛﻤﻪ open  کلیک می‌کنیم.

شکل 2

در ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪ (ﺷﻜﻞ 3) روي ﮔﺰﻳﻨﻪInstall Certificate  کلیک می‌کنیم.

شکل3

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ 4)، روي دﻛﻤﻪ Next  کلیک می‌کنیم.

شکل 4

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑعدی(ﺷﻜﻞ 5)، ﮔﺰﻳﻨﻪ  Place all certificates in the following store را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روي دﻛﻤﻪ Browse  کلیک می‌کنیم.

شکل 5

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑعدی (ﺷﻜﻞ 6)، ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﮔﻮاﻫﻲ را Trusted Root Certification Authorities اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روي دﻛﻤﻪ OK  کلیک می‌کنیم.

شکل 6

روي دﻛﻤﻪ Next ﻛﻠﻴﻚ می‌کنیم و در پنجره باز شده، finish  را می­‌زنیم.

شکل 7

در صورتی که پیام هشدار زیر ظاهر شد، از ﺗﻄﺎﺑﻖ دو ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻫﺸﺪار (ﺑﻪ وﻳﮋه مقدار thumbprint  با  دو ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮﺷﺎن در ﻛﺎدرﻫﺎي ﺷﻜﻞ زﻳﺮ) ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ کنیم. ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻃﻼﻋﺎت، روي دﻛﻤﻪ Yes کلیک می‌کنیم.

شکل 8

2-1.گواهی های مرکز میانی

برای اضافه کردن گواهی های برنز (سطح یک) و نقره (سطح دو) به ترتیب زیر عملی می‌کنیم.

در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮﺷﺪه، روي دﻛﻤﻪ Install Certificate ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ (ﺷﻜﻞ 9).

شکل 9

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ 12)، ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﮔﻮاﻫﻲ را Intermediate Certification Authorities اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روي دﻛﻤﻪ OK  کلیک می‌کنیم.

شکل12

 روي دﻛﻤﻪ Next از ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻠﻴﻚ می‌کنیم

شکل 13

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ 14)، روي دﻛﻤﻪ Finish کلیک می‌کنیم.

شکل 14

ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ شکل زیر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲشود ﻛﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روي دﻛﻤﻪ OK کلیک می‌کنیم

شکل 15

 ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎي Adobe PDF

ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل و رﻣﺰﮔﺬاري اﺳﻨﺎد PDF ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده  ﺻﺤﻴﺢ  از  ﺳﺮوﻳﺲ  اﻣﻀﺎي  دﻳﺠﻴﺘﺎل  و  رﻣﺰﮔﺬاري  اﺳﻨﺎد  PDF  در  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎی Adobe PDF، ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺖ.

از اﻳﻦرو، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ را درﻳﺎﻓﺖ و ﺻﺤﺖ آن را ﺑﺮرﺳﻲ کنیم. در اداﻣﻪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ در ﻧﺮم­اﻓﺰارﻫﺎي Adobe Acrobat Professional ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

ﻧﺮم‌اﻓﺰار Adobe Acrobat Professional

در ﻧﺮم‌اﻓﺰار Adobe Acrobat Professional، اﻣﻜﺎن اﻣﻀﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎ، رﻣﺰﮔﺬاري و رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد PDF وﺟﻮد دارد. ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﻧﺼﺐ زﻧﺠﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻳﻪ آن در دو ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

الف-   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار

روﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم‌اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ﻧﺮم‌اﻓﺰار Adobe Acrobat Professional را ﺑﺎز ﻣﻲکنیم.

از ﻣﻨﻮي ﺑﺎﻻﻳﻲ، ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ Advanced رﻓﺘﻪ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ١ از ﺷﻜﻞ 16) و ﮔﺰﻳﻨﻪ Manage Trusted Identities را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢ از ﺷﻜﻞ 16).

شکل 16

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه، در ﻣﻨﻮي Display، ﮔﺰﻳﻨﻪ Certificates را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده (ﻣﺮﺣﻠﻪ ١ از ﺷﻜﻞ 17) و روي دﻛﻤﻪ Add Contacts ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ (ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢ از ﺷﻜﻞ 17).

شکل 17

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ زﻳﺮ)، روي دﻛﻤﻪ Browse ﻛﻠﻴﻚ می‌­کنیم.

شکل 18

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ زﻳﺮ)، ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ رﻳﺸﻪ را از محلی که در آن گواهی را ذخیره کرده­ایم، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲکنیم و ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ Open ﻛﻠﻴﻚ ﻣﻲکنیم. ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ بعد ﮔﻮاﻫﻲ در ﻟﻴﺴﺖ Contacts ﻗﺮار میﮔﻴﺮد.

شکل 19

شکل 20

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه، روي ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ می­کنیم (ﻣﺮﺣﻠﻪ ١ از ﺷﻜﻞ 20) ،

ﺗﺎ در ﻟﻴﺴﺖ Certificates ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻟﻴﺴﺖ Certificates روي ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﻠﻴﻚ کرده ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢ از ﺷﻜﻞ 20 )، ﺳﭙﺲ روي دﻛﻤﻪ Trust ﻛﻠﻴﻚ می­کنیم (ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣ از ﺷﻜﻞ 20).

شکل 21

ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﺪه (ﺷﻜﻞ 21)، ﮔﺰﻳﻨﻪ Use this certificate as a trusted root را اﻧﺘﺨﺎب و روي دﻛﻤﻪ OK ﻛﻠﻴﻚ می­‌کنیم.

در ﭘﻨﺠﺮه شکل 22 روي دﻛﻤﻪ Import ﻛﻠﻴﻚ می­‌کنیم.

شکل 22

ﭘﻴﺎم زﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ در آن روي دﻛﻤﻪ OK ﻛﻠﻴﻚ می‌­کنیم

شکل 23

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *